Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

1.     De Veranderkeuken: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Talingnest 6, 2841 KX te Moordrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 54897440.

2.     Opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie De Veranderkeuken een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3.     Partijen: De Veranderkeuken en de Opdrachtgever gezamenlijk.

4.     Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan De Veranderkeuken zich jegens de Opdrachtgever verbindt tot het verlenen van Diensten.

5.     Diensten/Dienstverlening: de in het kader van de Overeenkomst door De Veranderkeuken te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld en in de meest ruime zin des woords, begrepen kunnen zijn, team- en business-coaching en coaching met betrekking tot leiderschaps- en teamontwikkeling.

6.     Deelnemer: eenieder die feitelijk gebruik maakt of deelneemt aan de Dienstverlening, al dan niet tevens Opdrachtgever.

7.     Sessie: iedere in het kader van de Overeenkomst, op een bepaalde dag, gedurende een bepaald tijdsbestek plaatsvindende coaching-, trainings- of workshopsessie, in fysieke persoonlijke aanwezigheid van De Veranderkeuken en de Deelnemer(s) en/of online op afstand. Een Overeenkomst kan uit een enkele dan wel meerdere Sessies bestaan.

8.     Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2 | Algemene bepalingen

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De Veranderkeuken en iedere Overeenkomst.

2.     De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt door De Veranderkeuken uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.     Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

4.     Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3 | Aanbod en totstandkoming van overeenkomsten 

1.     Elk aanbod van De Veranderkeuken is vrijblijvend, ook in geval door De Veranderkeuken is vermeld dat het aanbod voor bepaalde tijd geldig is. Een aanbod van De Veranderkeuken kan door haar nog worden herroepen tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever.

2.     Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van De Veranderkeuken, binden haar niet.

3.     Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van De Veranderkeuken, op de daartoe door De Veranderkeuken aangewezen wijze, door de Opdrachtgever is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van De Veranderkeuken, komt de Overeenkomst niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Veranderkeuken anders aangeeft. Een aanbod van De Veranderkeuken kan in beginsel dan ook uitsluitend onverkort door de Opdrachtgever worden aanvaard.

Artikel 4 | Verplichtingen van de Opdrachtgever in het algemeen

1.     De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door De Veranderkeuken voorgeschreven wijze, aan De Veranderkeuken beschikbaar stelt. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem aan De Veranderkeuken beschikbaar gestelde informatie. De Veranderkeuken is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever beschikbaar gestelde onjuiste of onvolledige informatie.

2.     De Opdrachtgever dient De Veranderkeuken voorts steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen.

3.     Indien en voor zover de Diensten op locatie van de Opdrachtgever of een andere door de Opdrachtgever aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie worden verleend, draagt de Opdrachtgever zorg voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten. Voorts dient De Veranderkeuken op die locatie kosteloos gebruik te kunnen maken alle daar aanwezige en in redelijkheid door haar gewenste zaken en voorzieningen.

4.     Indien en voor zover medewerkers van of leidinggevenden binnen de organisatie van de Opdrachtgever (al dan niet Deelnemers), dan wel door de Opdrachtgever ingeschakelde derden bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, staat de Opdrachtgever ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking staan van De Veranderkeuken en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst door De Veranderkeuken mogelijk te maken.

Artikel 5 | Annulering en verplaatsing door de Opdrachtgever 

1.     In geval van 1-op-1-coaching kan de Opdrachtgever een Sessie tot 48 uur vóór aanvang daarvan kosteloos annuleren. In geval van latere annulering of ‘no show’ van de Deelnemer blijft de Opdrachtgever de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.

2.     In geval van coaching, teamsessies, trainingen, trajecten en workshops met meer dan één Deelnemer, geldt de volgende annuleringsregeling. In geval van:

–   annulering tot de 28e dag (exclusief) vóór aanvang van de Sessie, is de Opdrachtgever 25% van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd;

–   annulering tussen de 28e dag (inclusief) en 14e dag (exclusief) vóór aanvang van de Sessie, is de Opdrachtgever 50% van de overeengekomen totaalprijs verschuldigd;

–   latere annulering of ‘no show’ van de Deelnemer(s) blijft de Opdrachtgever de volledige overeengekomen totaalprijs verschuldigd.

3.     In geval van coaching, teamsessies, trainingen, trajecten en workshops met meer dan één Deelnemer (groep/team), minder Deelnemers dan overeengekomen deelnemen aan de Sessie, biedt dit de Opdrachtgever geen aanspraak op compensatie.

4.     Annulering dient per e-mail te geschieden. Het tijdstip waarop de annuleringsverklaring De Veranderkeuken bereikt, geldt als moment van annulering.

5.     Het verplaatsen van een Sessie op verzoek van de Opdrachtgever geldt als annulering van de oorspronkelijke en het overeenkomen van een nieuwe Sessie, waarop het bepaalde in de vorige leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing is.

Artikel 6 | Verplaatsing Sessie door De Veranderkeuken 

De Veranderkeuken spant zich in geplande Sessie doorgang te laten vinden, maar kan op grond van overmacht als bedoeld in artikel 8 genoodzaakt zijn om een Sessie te verplaatsen. In geval De Veranderkeuken een Sessie dient te verplaatsen, doet De Veranderkeuken daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Opdrachtgever. Bij de vaststelling van de datum en tijd waarnaar een Sessie wordt verplaatst, houden Partijen rekening met elkaars redelijke belangen.

Artikel 7 | Derden

1.     De Veranderkeuken is gerechtigd de uitvoering van de Diensten geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden (uitbesteding). De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet op de Overeenkomst van toepassing.

2.     Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden als bedoeld in lid 1. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan  De Veranderkeuken, jegens de Opdrachtgever een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, als ware zij in plaats van  De Veranderkeuken, zelf partij bij de Overeenkomst.

Artikel 8 | Overmacht

1.     De Veranderkeuken is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan alle van buiten komende oorzaken waarop De Veranderkeuken geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen ziekte en andere zwaarwegende persoonlijke omstandigheden van de feitelijke opdrachtneemster.

2.     Indien de overmachtssituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt dan wel de overmachtsituatie langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3.     Indien De Veranderkeuken bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uit te voeren gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk in rekening te brengen als ware sprake van een zelfstandige Overeenkomst.

4.     Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 9 | Opschorting en ontbinding 

1.     De Veranderkeuken is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst (waaronder het bepaalde in deze algemene voorwaarden aldus mede begrepen) niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst  De Veranderkeuken ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk door  De Veranderkeuken in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

2.     Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is  De Veranderkeuken gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Opdrachtgever al zijn (toekomstige) betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst reeds is nagekomen.

3.     Voorts is  De Veranderkeuken gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.

4.     De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door  De Veranderkeuken op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en/of ontbindingsrecht.

5.     Indien de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever kan worden toegerekend, is de Opdrachtgever verplicht de schade die  De Veranderkeuken ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.

6.     Indien  De Veranderkeuken de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele nog openstaande vorderingen op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 | Prijzen, bijkomende kosten en betalingen 

1.     Het aanbod van De Veranderkeuken vermeldt uitdrukkelijk de prijs waartegen de Diensten worden verleend, alsmede de eventuele kilometervergoeding ter dekking van de eventuele reiskosten. Andere onkosten die De Veranderkeuken ten behoeve van de Opdrachtgever maakt, zoals parkeerkosten, worden eveneens aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De kilometervergoeding wordt berekend over zowel de heen- als terugrit. Voor de vaststelling van de reisafstand is de op dat moment in Google Maps bekende informatie leidend.

2.     Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders door De Veranderkeuken is vermeld, zijn alle door De Veranderkeuken vermelde en door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen exclusief btw.

3.     Behoudens voor zover ter zake reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is De Veranderkeuken gerechtigd om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen. In dat geval is De Veranderkeuken niet eerder gehouden verder uitvoering aan de Overeenkomst te geven dan nadat de betreffende vooruitbetaling is ontvangen.

4.     Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de door De Veranderkeuken vermelde termijn. De Veranderkeuken hanteert een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken.

5.     De Veranderkeuken is gerechtigd om de aan de Opdrachtgever toekomende factuur of facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.

6.     Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag dat het verzuim van de Opdrachtgever intreedt, is de Opdrachtgever over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke handelsrente verschuldigd.

7.     Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 11 | Aansprakelijkheid en vrijwaring 

1.     De Veranderkeuken verleent de Diensten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. De Veranderkeuken verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverplichting; De Veranderkeuken kan nimmer garanderen dat de resultaten worden behaald die de Opdrachtgever of een Deelnemer met behulp van de Dienstverlening beoogt te behalen.

2.     De Veranderkeuken behoudt zich het recht voor de inhoud van de Dienstverlening op ondergeschikte punten te wijzigen zonder de essentie daarvan te verlaten. Ter zake zodanige ondergeschikte wijzigingen maakt de Opdrachtgever geen aanspraak op enige compensatie.

3.     De Veranderkeuken draagt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de Opdrachtgever of een Deelnemer verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan De Veranderkeuken kan worden toegerekend.

4.     De Veranderkeuken aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van een doen of nalaten van de Opdrachtgever of een Deelnemer naar aanleiding van in het kader van de Dienstverlening door hem opgedane kennis en/of vaardigheden.

5.     De Veranderkeuken is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen, geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

6.     De aansprakelijkheid van De Veranderkeuken is beperkt tot het alsnog deugdelijk verlenen van de Diensten. Indien zodanig herstel niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van De Veranderkeuken beperkt tot de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van De Veranderkeuken betrekking heeft. In geen geval zal de aansprakelijkheid van De Veranderkeuken meer belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door De Veranderkeuken afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van De Veranderkeuken dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

7.     Het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met de stelling dat de door De Veranderkeuken verleende Diensten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, vervalt indien van de veronderstelde tekortkoming niet binnen dertig dagen na ontdekking daarvan, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan, Schriftelijk en gemotiveerd mededeling is gedaan aan De Veranderkeuken.

8.     De Opdrachtgever vrijwaart De Veranderkeuken van eventuele aanspraken van derden (waaronder Deelnemers mede begrepen) die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan De Veranderkeuken toerekenbaar is. Indien De Veranderkeuken uit dien hoofde door een derde mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden De Veranderkeuken zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is De Veranderkeuken, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van De Veranderkeuken en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 12 | Intellectuele eigendom 

1.     De Veranderkeuken behoudt zich het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door haar gehanteerde werkwijzen en methoden, alsook alle overige verstrekte informatie en documentatie waarop van rechtswege intellectueel eigendomsrecht van De Veranderkeuken rust.

2.     Het is niet toegestaan de in lid 1 bedoelde goederen te verveelvoudigen of kenbaar te maken aan derden, behoudens normaal gebruik in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. In het bijzonder is het niet toegestaan deze goederen te gebruiken om zelf coaching, workshops of vergelijkbare diensten aan te (doen) bieden.

3.     Een inbreuk op het bepaalde in dit artikel verplicht de inbreukmakende partij tot vergoeding van de schade die De Veranderkeuken dientengevolge lijdt. Voorts is De Veranderkeuken gerechtigd om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk te vorderen voor zover dit redelijkerwijs nog mogelijk is.

Artikel 13 | Slotbepalingen 

1.     De Veranderkeuken is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Opdrachtgever daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan hem worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn.

2.     De Veranderkeuken is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.

3.     Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

4.     Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

5.     Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Den Haag wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van De Veranderkeuken een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen.

 

Algemene voorwaarden | De Veranderkeuken 23 januari 2024 versie 1.0

 

De Veranderkeuken | Talingnest 6 | 2841 KX Moordrecht | 06-18877457 | KvK-nummer 54897440