Algemene Voorwaarden

 Definities

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere prijsopgave en overeenkomst tussen Maddy Bolhuis, ook handelend onder De Veranderkeuken en Hart twinkeling, gevestigd te Moordrecht en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54897440, Btw-id. NL001635474B72.
 • De Veranderkeuken (hierna: DV) is een eenmanszaak naar Nederlands recht.
 • Opdrachtgever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wie DV zich inspant om de overeengekomen diensten te verlenen.
 • Diensten zijn alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die – in de ruimste zin van het woord – voortvloeien uit of verband houden met de opdracht.
 • Een overeenkomst is elke afspraak tussen de opdrachtgever en DV tot het verlenen van diensten door DV ten behoeve van de opdrachtgever.

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door DV in het kader van haar beroep diensten worden aangeboden of geleverd.
 • Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door DV derden worden betrokken.
 • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover zij schriftelijk tussen de opdrachtgever en DV zijn overeengekomen.
 • Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij DV deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

Uitvoering van de overeenkomst

 • Iedere overeenkomst leidt voor DV tot een inspanningsverplichting waarbij zij de zorg van een goed opdrachtnemer in acht zal nemen.
 • In alle gevallen waarin DV dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met de opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
 • Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door DV een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van DV op. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding.

Geheimhouding

 • DV is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan haar oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van de opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen.
 • Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Honorarium en kosten

 • Het honorarium van DV wordt tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen berekend op basis van tarieven per door DV gewerkte tijdseenheid. Er kan worden overeengekomen dat het honorarium uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. geleverde dienst bestaat.
 • Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (btw) en exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt waaronder onder andere declaraties van ingeschakelde derden.
 • DV kan de opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen. DV heeft, wanneer door haar een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever het voorschot aan DV heeft betaald.
 • DV behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen onder andere wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

Betaling

 • Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op een door DV aan te geven wijze.
 • Bij te late betaling is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. Over het onbetaalde bedrag is een rente van 1% per maand verschuldigd.
 • Bij niet betaling van een (voorschot)factuur door de opdrachtgever is DV gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van DV voor schade die daardoor mocht ontstaan.
 • Bij niet betaling van een (voorschot)factuur binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning is DV gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van DV voor schade die daardoor mocht ontstaan.

Aansprakelijkheid

 • DV is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan DV toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de opdracht; voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen DV verzekerd is. Indirecte schade is uitgesloten. Voorts moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
 • De aansprakelijkheid van DV is te allen tijde beperkt tot een bedrag van ten hoogste de aanneemsom, zijnde de overeengekomen prijs voor de opdracht, danwel tot de te vergoeden schade die de verzekeraar in het betreffende geval uitkeert, welke van de twee het laagste is.
 • Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is DV nimmer aansprakelijk.
 • De door DV te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs voor de overeengekomen werkzaamheden gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
 • De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, zijn eveneens van toepassing op anderen van wiens hulp DV gebruik maakt bij de uitvoering van werkzaamheden.

Annuleringsvoorwaarden

 • Annulering door de opdrachtgever dient schriftelijk (brief of e-mail) te geschieden.
 • Bij annulering door de opdrachtgever binnen 2 weken voor aanvang van de betreffende activiteit is de opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
 • Bij annulering door de opdrachtgever tussen 2 weken en 4 weken voor aanvang van de betreffende activiteiten, dient de opdrachtgever 50% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen.
 • Bij annulering door de opdrachtgever langer dan 4 weken voor aanvang van de betreffende activiteiten, dient de opdrachtgever 25% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen.
 • De opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien opdrachtgever zonder te annuleren geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van DV.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 • Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de opdrachtgever en DV is Nederlands recht van toepassing.
 • Indien DV en de opdrachtgever een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen.
 • Indien overleg niet tot een oplossing van het geschil leidt, zal dit worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van rechtbank te Rotterdam.

 

Algemene Voorwaarden | De Veranderkeuken 1 mei 2023 versie 1.0|

 

De Veranderkeuken | Talingnest 6 | 2841 KX Moordrecht | 06-18877457 | KvK-nummer 54897440